Nadzory inwestorskie, autorskie i przyrodnicze

Nadzory przyrodnicze, autorskie i inwestorskie pozwalają na racjonalne wykorzystanie środków Inwestora oraz zachowanie ustalonych standardów w zakresie jakości wykonania robót. Nasze merytoryczne przygotowanie i zdobyte doświadczenie zapewnia obiektywne i profesjonalne usługi związane z nadzorowaniem przed, w trakcie i po realizacji inwestycji.

Prowadzimy kompleksowe nadzory inwestorskie i autorskie nad całością procesu inwestycyjnego w tym robót wykonawczych związanych z budową. Reprezentujemy inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz dokonujemy odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych. Potwierdzamy faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad, a także kontrolujemy rozliczenie budowy.

Wykonujemy profesjonalne nadzory przyrodnicze przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, w trakcie realizacji inwestycji oraz w czasie eksploatacji inwestycji. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia sprawdzamy, czy inwestycja została zaprojektowana tak, by wykluczyć lub zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Przy realizacji przedsięwzięcia prace obejmują między innymi: ocenę wpływu prowadzonych robót budowlanych na stan siedlisk i populacji (fauny i flory), monitorowanie stanowisk zwierząt i roślin chronionych, ocenę zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, przekazywanie Wykonawcom wskazań dotyczących stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym.